Palmetto Carriage Horse Tour | Charleston SC

An outdoor photo of a carriage horse tour in Charleston, SC